Nawigacja:  Menu Główne > Słowniki >

Definicje Sprawozdań

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

 

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Definicje Sprawozdań
       IKONA - kartkaBlysk

       

 

Opcja została przygotowana do parametryzowania raportów w oparciu o projekty wykonane w FAST REPORT. Definiując sposób obliczania wartości w poszczególnych polach (np.: funkcja Delphi lub wartość wpisana z ekranu), możemy skonstruować listę wyników.

 

BANERwskazowki

W opcji tej podajemy parametry poszczególnych raportów. Po przygotowaniu schematu sprawozdań lub deklaracji, okno to nie będzie zbyt często przez nas otwierane, ponieważ drukowanie odbywa się w opcji: WYDRUKI - Raporty Sprawozdania.

Nazwy Raportów oraz projektów zakładane są automatycznie podczas instalacji programu lub jego nowej wersji.

 

DefinSprawozdan

 

Jeśli chcemy dołączyć jakieś własne Raporty, wtedy pracę rozpoczynamy od utworzenia grupy klikając drzewoPlus. Następnie klikamy nazwę powstałej gałęzi lub naciskamy Enter, a program pozwoli na jej zmianę. Kolej na utworzenie nowego raportu, klikamy drzewoOlowek. Po naciśnięciu klawisza Enter, definiujemy raport. Jeśli chcemy wprowadzić poprawki do już istniejącego raportu, również naciskamy Enter lub 2x LPM .

 

DefinSprawozdRaport

 

W pierwszej zakładce - SKRYPT -  wprowadzamy podstawowe parametry raportu, nazwy pliku oraz konkretnego raportu, przygotowanego w RAVE.

 

BANERuwaga

Definicja projektu oraz wydruk zmieniany w cyklu rocznym, dotyczy tych raportów, które co roku mają inny wzór formularza (przeważnie PITY).

 

 

 

 

W zakładce znajduje sie OPIS raportu. Jeśli w zakładce tej zostanie wprowadzona jakaś informacja, wtedy w głównym oknie programu w kolumnie Opis małe a zmieni się na duże.

Jeśli chcemy opuścić pole typu memo (z głównego okna, nie z zakładki), używamy myszki lub kombinacji klawiszy Ctrl+Enter, (a nie samego Enter).

SlownikUS1

 

 

W ostatniej zakładce INNE DANE, podajemy dane o EXCEL: Nazwę pliku odpowiedniego dla programu EXCEL, w którym umieszczony zostanie nasz raport oraz nazwę dla arkusza.

 


 

Po utworzeniu nowej grupy, a później nowego raportu, przystępujemy do definiowania kolejnych pól. Na początek klikamy pozycje lub naciskamy klawisz F6, aby tworzyć (lub korygować) elementy składowe (kolejne pozycje) bieżącego raportu.

Obsługę okna prześledzimy na przykładzie gotowego projektu.

 

DefinSprawozdPozycje

 

 

 

Klikając drzewoOlowek lub naciskamy klawisz Insert, a następnie wpisujemy nazwę określającą daną pozycję. Przejście do następnego pola klawiszem Enter lub myszką.

 

BANERwskazowki

W polu kod możemy również podawać wartości ujemne.

Kody w jednym raporcie nie mogą się powtarzać.

 

Kolejne pole do wypełnienia to TYP. Mamy kilka możliwości do wyboru kilka:

DefinSprawozdanTypy

 

 

Puste pole TYP zostawiamy dla rekordów, które są na przykład nagłówkami kolejnych segmentów deklaracji (pierwszy na liście) lub wartości podawane są z ręki: Liczba załączników, kwota odsetek naliczonych itd.

 

 

Funkcja Przy pomocy języka programowania Delphi, użytkownik może dokonać dowolnych obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet osoba, która wcześniej nie miał kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu.

 

DefinSprawPozFunk

 

Aby otworzyć okno edycyjne do podawania funkcji, klikamy klockiBlade Funkcja lub naciskamy klawisz F12klawisz. Wyświetlone zostanie puste okno przygotowane do podawania treści funkcji. W menu okna edycyjnego funkcji, również znajduje się klocek klockiBlade. Jego kliknięcie spowoduje, że program automatycznie poda nam podstawowy zapis domyślnej funkcji. Uzupełniamy go odpowiednio, w zależności od tego, co chcemy uzyskać.

 

DefinSprawozdanFunkcja

 

Podany przykład przedstawia, w jaki sposób wiążemy poszczególne pozycje raportu. Skrót "SK" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za "SK". Jeśli chcemy uzyskać wynik na podstawie kilku składników, korzystamy ze słowa "Result" (wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego. Możemy dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, obliczać średnie, procenty, itd... Wzorując się na przedstawionym przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

 

BANERuwaga

"Result" jest konieczny bez względu na to czy będzie to jeden składnik, suma składników, czy pole z bazy. "Result:=" oznacza zwróć wynik w postaci tego co wpiszemy po znaku "=".

 

Przykładowe FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

 

       ASumX(Grupa, Komorka, Kod, Mc1, Mc2, Ilosc, Rozliczeniowy)

Funkcja ta, zastosowana na przykład w PIT-4 służy także do liczenia:

       sumy składnika z podanych miesięcy dla wszystkich pracowników
       liczbę pracowników dla podanego składnika

Obliczenia można prowadzić dla miesiąca księgowego i rozliczeniowego.

 

       PoleBazy('PARAMETRY', 'Pr_Wypadkowe')

W związku ze zmianą stawki procentowej Składki Ubezpieczenia Wypadkowego, która teraz zależy od „parametrów” firmy, została ona dodatkowo zdefiniowana w Parametrach Systemu (Parametry są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku). W module Płacowym, dostęp do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji:

Funkcja pobiera dane z następujących baz (pisanych dużymi literami i w pojedynczych "uszach"):

'OSOBY'

'ZUS'

'PARAMETRY'

'WSPOLNICY'  ( przy deklaracjach w programie )

 

       Function rSumKw(Kod, Rok1,Rok2, kw1,kw2: Integer) : Currency;

Jest to funkcja do obliczania Deklaracji VAT 7- kwartalnie.

(Kod składnika, od roku, do roku, od kwartału, do kwartału: typ pola - liczba całkowita)

Jeśli w roku lub kwartale podamy 0 "zero" program będzie pobierał dane z bieżącego roku lub kwartału.


 

Parametr - wartość Jeżeli wybierzemy ten typ, wówczas podczas drukowania raportu z opcji Wydruki - Raporty - Sprawozdania, program będzie wyświetlał pola do podawania wartości. Jeśli musimy wykorzystać ten typ, pamiętajmy o tym, aby kody pozycji z takim typem, znajdowały się w pierwszych liniach.

 

BANERrada

Najlepszym rozwiązaniem powinna być wymiana wszystkich tych kodów na wartości ujemne. Na przykład zamiast "12" podajmy " - 1". W związku z tym, że pozycja znajdzie się na początku układu, program o wszystkie tego typu wartości upomni się po kolei, na samym początku generowania raportu.

 

Oznaczenia użytkownika Dodatkowo przygotowano 5 typów, które operator programu może wykorzystać dla wyróżnienia pozycji. Zostały  umyślnie dodane, aby użytkownik mógł dokonywać własnych grupowań, w już przygotowanych raportach. Na przykład wyświetlać pozycje według typów.

 

 

Wracamy do pozycji raportu.

Po wyborze typu pola, decydujemy o typie danych. Mamy do wyboru:

Float - liczby dziesiętne. Na przykład kwoty.

Integer - Liczby całkowite.

Date - Format daty.

String - teksty.

 

Za typem pola znajduje się kolumna w której możemy wpisać domyślną wartość dla bieżącej pozycji. Aby program pobierał ją prawidłowo, nie zapomnij o znaku fajka1 w sąsiedniej kolumnie.

 

BANERrada

Możemy je na przykład wykorzystać do wpisania Imienia oraz Nazwiska osoby sporządzającej deklarację.

 

 

Kolejne kolumny to parametry arkusza, w którym po wygenerowaniu mają znaleźć się dane.

Na koniec możemy wybrać kolor tła dla pozycji.

 

BANERwskazowka

W kolejnych wersjach programu, pojawiają się nowe deklaracje. Aby je zaimportować do naszego systemu, należy kliknąć ikonę rozdzka. Program prowadzi operatora przez zakładki, w których podajemy (akceptujemy) ścieżkę dostępu dla umiejscowienia gotowych raportów, dostarczanych przez TGSoft oraz zaznaczamy te deklaracje, które chcemy zaimportować. Po wyborze klikamy "Koniec", a następnie potwierdzamy.

 

001apamiętaj także, o:

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn