Nawigacja:  Menu Główne > Obroty >

Obliczenia robocze - Naliczanie czynszów

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Obroty - Obliczenia robocze - naliczenia czynszu
       IKONA - przybory
       SKRÓT - Ctrl + O

 

BANERuwaga

Przed wykonaniem pierwszego naliczenia należy Zdefiniować wszystkie parametry niezbędne do wyliczenia list płac, czyli:

w opcji Funkcje:        Dane Firmy,        Parametry Systemu.

w opcji Słowniki:        kartoteki z listy:

slowniki

 


 

Przed przystąpieniem do naliczania czynszów powinny być zarejestrowane i sprawdzone składniki stałe oraz tymczasowe lokatorów lub podmiotów dla których będą wykonywane naliczenia.

 

 

Naliczenia czynszów przebiegają w kilku głównych etapach:

       Założenie nagłówka paczki (naliczeń). - zakładka 1.
       Wybór podmiotów lub lokatorów do obliczeń. - zakładka 2.
       Właściwe naliczenia - zakładka 2
       Sprawdzenie poprawności - zakładka 2
       Ewentualna korekta naliczeń - zakładka 2
       Wydruk naliczeń czynszowych - zakładka 1
       Zapis - księgowanie naliczeń, czyli aktualizacja kartotek - zakładka 2

 

 

 

Naliczenia czynszów rozpoczynamy od założenia nagłówka dokumentu.

 

NaliczeniaCzynszuNaglowek

 

Okno opcji składa się z trzech zakładek:

1. Pierwsza zawiera listę nagłówków wszystkich utworzonych i nie zaksięgowanych (czyli roboczych) naliczeń.

2. Druga jest tabelą z zapisami (czyli pozycjami) każdej z list.

3. Trzecia zakładka zawiera tabelę z sumami składników wszystkich lokatorów w podziale na budynki.


1.

Tworzenie naliczeń czynszowych rozpoczynamy (po naciśnięciu klawisza Insert lub kartoteka) od nadania nazwy nowej paczce oraz ustawienie kilku parametrów w zakładce numer 1:

 

Numer kolejny paczki (tylko cyfry) - Możemy stosować kolejność od 1 i kontynuować ją przez wszystkie miesiące w roku lub dla każdego miesiąca rozpocząć odrębne naliczanie.

BANERprzyklad

Dla stycznia stosujemy kolejno 0101, .... dla października kolejno 1001, 1002,....

Według zasady, że dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a dwie następne numerują listy.

 

Miesiąc księgowy (podpowiadany jest automatycznie na podstawie daty systemowej) - numer miesiąca, za który będzie naliczać czynsze (np.: za październik wpiszemy 10).

 

Typ -  Wybieramy Lokatorów lub Lokale Użytkowe.

 

Nazwę przygotowywanej listy - która później pojawi się w nagłówku wydruku.

 

Oblicz według Szablonu - podajemy numer szablonu (lub wybieramy korzystając z podpowiedzi 3kropki lub F12klawisz ) - ten, w którym znajdują się wszystkie składniki służące do prawidłowego naliczenia.

 

Rodzaj Obliczeń - Naliczenia lub Korekty.

 

Następnie zapisujemy wprowadzone informacje. Zapisz

 

Po założeniu nagłówka otwieramy paczkę - F6, Enter lub OtworzPaczke, aby móc wybrać lokatorów lub lokale użytkowe dla których będziemy naliczać czynsze, przechodząc tym samym do zakładki numer 2.

 

Pozostałe ikony z Menu Ikon zakładki nr 1.

kartotekaOlowek Ctrl + Enter

EDYCJA

Poprawa bieżącego rekordu

DyskietkaNieb lub F9

ZAPISZ

Zaksięgowanie bieżącej paczki. Przed zapisem - aktualizacją danych, program zapyta o datę księgowania. Wybieramy odpowiednią lub akceptujemy, zaproponowaną datę systemową.

BANERuwaga

Funkcję Zapisz należy wykonać, gdy jesteśmy pewni że dane zarejestrowane w programie (odczyty, składniki stałe, tymczasowe oraz inne parametry) są prawidłowe oraz po wykonaniu archiwum. Opcja aktualizowania kartotek może potrwać kilka minut (w zależności od parametrów komputera), a to zawsze niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia plików lub częściowej utraty danych.

kartotekaRozdzka lub F6 lub Enter

OTWÓRZ

Otwarcie paczki,

Przejście do zakładki numer 2, gdzie naliczamy czynsze i gdzie możemy je korygować lub przeliczać na nowo.

drukarka1 lub F5

WYDRUK

Wydruk na podstawie obliczonych danych. Mamy do wyboru kilka standardowych wydruków, wybieranych w polu - Nazwa Projektu. Każdy z nich możemy skorygować korzystając z ikony FRprojektuj. Możemy również tworzyć własne raporty (ta sama ikona) pamiętając aby w nazwie raportu znalazł się prefix. W tej opcji:

FRprefix

W oknie edycyjnym opcji Wydruk mamy do dyspozycji:

Ustawienia - pozwalające skierować wydruk na drukarkę lub na ekran w trybie Podglądu Raportu.

Projekt wydruku - Graficzny lub tekstowy.

 

nozyczki lub F8

KASUJ

Kasowanie bieżącej paczki.

Jeżeli naliczenia, które przeprowadziliśmy są nieprzydatne np. w wyniku zmiany dużej ilości danych do przeliczeń, w wyniku czego należałoby dokonać wielu poprawek, wtedy należy taką listę skasować.

kartotekaCzerwKwad

ZAZNACZ

Włączanie/wyłączanie opcji zaznaczania rekordów.

Możemy zaznaczyć kilka paczek, przed zapisem, czyli aktualizacją danych.

Drzwi

ZAMKNIJ

Wyjście z opcji.


 

2.

 

Po założeniu nagłówka paczki, przechodzimy do zakładki numer 2, aby tam wybrać lokatorów lub lokale użytkowe i przeprowadzić naliczenia czynszowe dla nich. (kartotekaRozdzka lub F6 lub Enter).

 

 

Zakładka nr 2 składa się z dwóch bloków. Lewy to lista wybranych lokatorów lub lokali użytkowych, natomiast prawy to wykaz składników biorących udział w naliczaniu czynszu bieżącego rekordu.. Poruszanie się po rekordach w lewym bloku powoduje automatyczną zmianę wyświetlania informacji w prawym oknie, gdzie zawsze przedstawiane są dane bieżącego (czyli tego, na którym znajduje się kursor w lewym bloku) podmiotu.

Pracę rozpoczynamy od wybrania lokatorów lub lokali użytkowych, w zależności od zdefiniowanego w nagłówku paczki typu. Wybieramy facetCzarny Dodaj. Na ekranie zostanie wyświetlone okno odpowiedniego słownika lokatorów lub lokali użytkowych. Tabela automatycznie ustawiona jest w trybie zaznaczania pozycji. Wybieramy odpowiednie rekordy, pamiętając zapewne, że:

Ctrl + A - zaznacza wszystkie pozycje.

Klikanie LPM + trzymany klawisz Ctrl - zaznacza pojedyncze pozycje.

Kliknięcie LPM + trzymanie klawisza Shift i ponowne kliknięcie LPM - zaznacza pozycje pomiędzy klikniętymi rekordami.

Pozycje do danej listy możemy wybierać także pojedynczo, klikając wybrane nazwisko.

 

Każdy słownik (lokatorów lub lokali użytkowych), otwierany jest w trybie edycyjnym, oznacza to, że możemy dopisywać nowe lub poprawiać istniejące pozycje. Możemy również skorzystać z kilku innych funkcji. Oto szczegóły:

 

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

 

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu. Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu

 

kartkaHasz lub F3

Kartoteka odczytów liczników.

 

8kopniete lub F6

Kartoteka stałych składników czynszu.

 

zegarek lub F7

Kartoteka tymczasowych składników czynszu.

 

kartotekaLupa lub F8

Kartoteka naliczeń składników czynszowych.

 

klocekNiebieski

Kartoteka rozrachunków.


zegarek1

Kartoteka odczytów.


dzieci lub F10

Rodzina lokatora.

 

 

Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów, klikamy kartkaSuwak Wybierz lub naciskamy F12klawisz. Program rozpoczyna naliczanie czynszów dla wybranych osób lub lokali, według zadeklarowanego wcześniej w zakładce nr 1 szablonu do obliczeń. Proces obliczeniowy odzwierciedlany jest w dolnej linii okna, gdzie widoczne będzie nazwisko lub nazwa dla którego program właśnie przeprowadza naliczenia, oraz pasek stanu informujący nas o tym ile już zostało zrobione, a ile pozostało do obliczenia.

 

NaliczeniaCzynszuLudzie

 

 

Po wykonaniu obliczeń na ekranie wyświetlone zostaną odpowiednie informacje. W lewym oknie - INDEX - nazwiska wybranych wcześniej lokatorów (lub nazwy lokali użytkowych), a w prawym - TABELE - ze składnikami czynszowymi, bieżącego rekordu.

 

LEWY BLOK - INDEX

Listę pozycji, czyli index dla kartotek możemy pogrupować. Służą nam do tego ikony:

perforacja        Grupowanie rekordów według rejonów i budynków.

drzewoRozwin        Rozwijanie szczegółów grupowania - wyświetlenie wszystkich pozycji w schemacie drzewka

drzewoZwin        Ukrywanie szczegółów - wyświetlenie na ekranie tylko nazw rejonów i budynków.

 

W bloku tym możemy także skasować lokatora lub lokal użytkowy z listy, korzystając nozyczki Kasuj lub z kombinacji klawiszy Ctrl + Delete.

Jeśli chcemy obejrzeć kartotekę składników stałych dla pozycji klikamy 8kopniete lub naciskamy F6, dla składników tymczasowych jest to ikona zegarek lub klawisz F7.

 

Prawy Blok - TABELA

ze składnikami biorącymi udział w naliczaniu czynszu.

 

narzedzia                - Okno edycyjne z definicją bieżącego składnika.

E lub        F9         - Przelicz tabelę od nowa.

 

Ponowne przeliczenie składników BIEŻĄCEJ pozycji. Gdy dokonamy korekty składnika naliczenia czynszowego, pamiętajmy, że należy przeliczyć całą listę jeszcze raz.

W tabeli ze składnikami każdy rekord składa się z kodu, opisu składnika, wartości, Flg (pola oznaczającego jego indywidualną modyfikację przez operatora), typu oraz informacji o stawce podatku VAT oraz wartości podatku VAT jeśli ten był zdefiniowany w kartotece danego składnika.

Znak fajka1 w polu modyfikacji oznacza, że pozycja została ręcznie zmodyfikowana przez operatora, tzn. obsługujący sam narzucił wartość, inną niż ta, która wyliczona została automatycznie, na podstawie odpowiedniego szablonu listy płac. Jest to niekiedy pomocne w celu zmiany danej wartość w ostatniej chwili.

Wprowadzamy odpowiedni składnik do tabeli składników tymczasowych. Następnie klikamy ikonę E lub naciskamy klawisz F9. Pozycje tabeli zostaną przeliczone ponownie, w polu Flg pojawi się znak fajka1 dla składnika wprowadzonego ze składników stałych lub tymczasowych.

 

NaliczeniaCzynszuSkladniki

 

Składnik oznaczony w polu modyfikacji fajka1 nie podlega przeliczeniom. Oznacza to, że w przypadku zmiany istotnych wartości w składnikach go poprzedzających, nie zostanie on przeliczony przy aktualizacji danych. Jeżeli operator świadomie nie chce, aby został zmodyfikowany to OK., ale jeżeli powinien zostać przeliczony, wtedy należy skasować składnik klawiszem Delete.

 

Po naliczeniu i sprawdzeniu czynszów wracamy do zakładki 1, gdzie korzystając z dostępnych ikon możemy zająć się drukowaniem bądź zapisywaniem - aktualizacją kartotek.


3.

Zakładka 3

NaliczeniaCzynszuZakl3

 

W zakładce 3 znajduje się tabela z sumami poszczególnych składników w podziale na budynki. Wartości te obliczane są z bieżącej paczki.

Lista składników jest zakotwiczona i nie przesuwa się, aby użytkownik nie tracił orientacji, przeglądając dane umieszczone w dalszej części tabeli. Na końcu  znajduje się suma danego składnika, z wszystkich budynków bieżącej paczki. Tabelę można ustawić także w innym formacie, korzystając z ikony kartotekaOtwarta.

 

NaliczeniaCzynszuZakl3a

 

pasekPionowy         pasekPoziomy

Dane w tabeli zostały "odwrócone". Zakotwiczono nazwy budynków, a mobilną częścią arkusza zostały kolumny poszczególnych składników. Kolumny w przykładzie przedstawionym wyżej zostały umyślnie pozwężane, aby przedstawić na ekranie więcej informacji.

Obydwie tabele możemy wydrukować.

 

 

Suwaki informują nas w którym miejscu tabeli jesteśmy.

 

 

Ikony dostępne w zakładce 3.

kartkaLupa1

PODGLĄD RAPORTU

Podgląd wygenerowanego raportu jest bardzo rozbudowaną opcją, pozwalającą użytkownikowi na wiele modyfikacji zarówno estetycznych (kolory liter, tła, rozmiary kolumn) jak też konstrukcyjnych danego raportu. Opis opcji znajdziemy w dalszej części instrukcji pod hasłem:Podgląd Raportu.

drukarka

WYDRUK TABELI

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

drukarka1 lub F5

WYDRUK wg proj. FR

Fast Report to narzędzie do projektowania własnych wydruków. Użytkownik dowolnego naszego programu, otrzymuje Generator Raportów bezpłatnie.


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn