Nawigacja:  Menu Główne > Obroty >

Rozrachunki Ręczne

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Obroty - Rozrachunki ręczne
       IKONA - klocekNiebieski
       SKRÓT - Ctrl + R

 

Ręczne rozliczanie rozrachunków przeprowadzamy zwykle wtedy, gdy:

podczas rejestrowania raportu kasowego lub wyciągu bankowego operator nie wybrał odpowiedniej pozycjo do rozliczenia,
pozycja została błędnie zaksięgowana,
wykonywane były księgowania z użyciem rekaOlowek - zapisy BO.

 

RozrachunkiLista

 

Po uruchomieniu opcji wybieramy Typ oraz dzień, do którego chcemy poznać zapisy. Po kliknięciu znaczka Oblicz lub naciśnięciu klawisza F9 na ekranie wyświetlona będzie lista wszystkich pozycji zadeklarowanego typu.

 

Ikony dostępne w oknie

kolowrotek lub F4

Wybierz symbol z listy. Na ekranie wyświetlona zostanie lista, na której możemy odszukać interesującą nas pozycję, gdy nie wiemy jaki ma ona symbol. Po wybraniu - akceptacja klawiszem Enter - należy nacisnąć F9 lub wybrać Oblicz, aby odpowiednie dane znalazły się na ekranie.

klocekNiebieski lub F8

Kartoteka rozrachunkowa bieżącego konta.

 

Rozrachunki

 

Dane zawarte w kartotece rozrachunkowej mogą być ograniczone tylko do zapisów nierozliczonych lub jak to ma miejsce przykładzie wyżej ze wszystkimi zapisami. Filtr ustawia operator Menu Okna.

Ikony do obsługi kartoteki rozrachunkowej:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka lub F5

Wydruk tabeli. Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

       

rekaOlowek        - Wprowadzanie zapisu BO do rozrachunków. Funkcja ta powala dopisywać pozycje do kartoteki rozrachunkowej. Wybieramy stronę Wn lub Ma, a następnie podajemy pozostałe informacje.

                       RozrachunkiDopiszP

Tego typu zapis, w kartotece w kolumnie SD (symbol dowodu) otrzymuje zapis BO. (zobacz w przykładzie kartoteki rozrachunkowej bieżącego konta wyżej)

nozyczki        - Kasować można tylko zapisy BO, czyli te które użytkownik sam wprowadził w tej opcji.Korekty innych pozycji należy dokonać poprzez odpowiedni Raport Kasowy lub Wyciąg Bankowy. Storno pozycji może być również wykonane przy użyciu rekaOlowek. Patrz ikona wyżej.

 

 

strzalkaZielonaPrawo lub Enter

Otwórz konto

Kartoteka rozrachunkowa wybranej pozycji składa się z menu oraz dwóch tabel: dla strony Wn oraz MA. Każda z nich zawiera następujące kolumny:

RozrachunkiKolumny

Okno możemy w dowolny sposób przebudować. Pochować część kolumn, korzystając z ikony dopasowanieKolumn Konfiguracja kolumn, zwęzić kolumny, poprzestawiać je w dowolne miejsce tabeli. Jeśli chcemy by program zapamiętał ustawienia wybieramy ikonę DyskietkaBlyski        Zapisz układ kolumn tabeli. Po kosmetycznej obróbce nasze okno rozrachunkowe może wyglądać na przykład tak:

 

RozrachunkiKartotek

 

Ikony dostępne w opcji.

StrzalkaZielonaLewo Powrót   lub ESC

Powrót do listy kartotek rozrachunkowych. (Zobacz pierwszy ekran w tym topicu.)

PasekNarzedziowy1

Strzałki służą do poruszania się po kartotekach rozrachunkowych.

Kolejne ustawienie dotyczy filtra dla wyświetlanych pozycji. Możemy wybrać wszystkie zapisy lub tylko te, które nie zostały jeszcze rozliczone.

PIONOWO / POZIOMO to sposób przedstawiania stron Wn oraz Ma na ekranie. W oknie wyżej układ jest pionowy. Wybór poziomego ustawienia, spowoduje wyświetlenie strony MA pod tabelą strony Wn.

lupa lub F4

Wyszukiwanie konta. Po wybraniu na ekranie pojawi się słownik lokatorów lub lokali użytkowych.

 

 

Ręczne rozliczanie rozrachunków przeprowadzamy zwykle wtedy, gdy:

podczas rejestrowania raportu kasowego lub wyciągu bankowego operator nie wybrał odpowiedniej pozycjo do rozliczenia,
pozycja została błędnie zaksięgowana,
wykonywane były księgowania z użyciem rekaOlowek - zapisy BO.

 

 

Przy przeprowadzaniu rozrachunków z reguły rozliczamy pozycje według kolejnych dat lub treści. Rozliczenia możemy dokonać na kilka sposobów, korzystając z dostępnych w menu okna ikon.

strzalkaZielona lub Ctrl + F9

Rozliczanie jednego podświetlonego rozrachunku.

 

Rozrachunki przeprowadzamy kojarząc pozycje do rozliczenia. Kojarzenie polega na podświetleniu pozycji, które mają być rozliczone. W aktywnym oknie poruszamy się myszką lub strzałkami w górę, w dół oraz w bok, jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji (symbol i numer dowodu, datę, dni opóźnienia w zapłacie). Aby zaznaczyć kwoty do rozliczenia należy po stronie Wn i Ma ustawić kursor na odpowiednich pozycjach. Pomiędzy stronami poruszamy się myszką lub klawiszem TAB.

Rozliczenie jednego podświetlonego rozrachunku spowoduje, że program porówna kwotę bieżącej pozycji ze strony Wn, z bieżącą pozycją ze strony Ma. Jeśli jedna z kwot jest większa, wtedy jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę z przeciwstawnej strony, a różnica zostanie wyświetlona jako bieżące saldo dla tej pozycji. Pozycja z mniejszą kwotą otrzyma automatycznie saldo = 0 i zniknie z tabeli. Możemy przeprowadzać kolejne rozliczenia aż do uzyskania właściwego salda na danym koncie.

Jeżyli strony są równe, po rozliczeniu znikną obydwie pozycje.

rekaOlowek

Rozliczanie o podaną kwotę.

Możemy rozliczać także o kwotę ujemną, poprzedzając wprowadzaną wartość znakiem "-".

mordka lub Ctrl + F12klawisz

Rozliczenie wszystkich (lub zaznaczonych) zapisów.

Po wybraniu tej funkcji program przeprowadzi rozrachunki kolejno (sortując według dat), aż do wyczerpania rekordów z jednej ze stron.

BANERpamietaj

Gdy chcemy rozliczyć wszystkie zapisy, ikona kartotekaCzerwKwad (zaznaczanie rekordów) nie może być aktywna (wyglądać na "wciśniętą").

kartotekaCzerwKwad

Jeśli jednorazowo chcemy rozliczyć więcej pozycji, wtedy klikamy ikonę kartotekaCzerwKwad włączającą tryb zaznaczania pozycji. Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z użyciem klawisza Shift i myszki lub Ctrl i myszki. (Trzymając klawisz, klikamy wybraną pozycję, lewym przyciskiem myszy.) Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę mordka , odpowiedzialną za rozliczenie wybranych pozycji.

strzalki2

Jednostronne rozliczenie zapisów. Strzałka w górę rozlicza zapisy po stronie Wn, a strzałka w dół po stronie Ma. Warunki konieczne do rozliczenie to:

ozaznaczone rekordy - kartotekaCzerwKwad - po wybranej stronie
osuma zaznaczonych zapisów = 0.

 

 

Aby przywrócić salda pozycji korzystamy z:

strzalkaNiebieska

Przywracanie salda dla bieżących pozycji.

wykrzyknik

Przywracanie sald dla wszystkich zapisów w całej kartotece.

 

Ostatnia ikona w Menu to:

klocekNiebieski lub F8

Kartoteka rozrachunkowa bieżącego konta.


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn