Nawigacja:  Menu Główne > Słowniki >

Szablony

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony nazwy
       IKONA - kartkaRekaPapirus
       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony zawartość
       IKONA - skrzyniaOtwarta

 

 

BANERwskazowka

W programie znajdują się dwie opcje słownikowe dotyczące szablonów.

Pierwsza - kartkaRekaPapirus - MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony nazwy - jest słownikiem nazw szablonów. Możemy wszystkie nazwy wprowadzić, w tym słowniku.

Druga - skrzyniaOtwarta - MENU GŁÓWNE - Słowniki - Szablony zawartość. - jest główną opcją tworzenia szablonów. To w niej wskazujemy programowi, które składniki i w jakiej kolejności ma pobierać, aby wyliczyć odpowiedni czynsz.

W obydwu opcjach okno nazw szablonów jest takie samo.

 

CZszablony

Paleta szablonów zwykle składa się z pozycji używanych cyklicznie oraz tych do sporadycznych obliczeń (np.korekty).

BANERuwaga

Przed przystąpieniem do tworzenia szablonów należy zdefiniować składniki czynszu, które są ogniwami tworzącymi "łańcuchy" (szablony) wzorów (składników) naliczających różne typy czynszów. Zwykle sposoby obliczania czynszów dla lokatorów i lokali użytkowych różnią się. Każdy szablon jest więc grupą tylko tych składników, które biorą udział w obliczania konkretnego rodzaju czynszu.

W programie przygotowano standardowe składniki czynszowe oraz szablony. Możemy z nich skorzystać, poddać je modyfikacji, lub skasować i zdefiniować własne.

 

 

Konstruowanie szablonów jest prostym zajęciem i przypomina przestawianie klocków - składników. Przy tworzeniu szablonów powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości i potrzeby naszej firmy. Jednak, jeśli na początku pracy z tym systemem nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zdefiniować odpowiednich składników, nie powinniśmy się zrażać, ponieważ w ciągu roku, można je będzie dopisywać lub korygować. Można też dodawać kolejne szablony.

Gwarancją prawidłowo utworzonego szablonu jest zrozumienie sposobu naliczania konkretnego czynszu. Wszystkie składniki, które wpływają na pośrednie oraz bezpośrednie uzyskanie prawidłowo wyliczonego czynszu muszą znaleźć się w szablonie. Dodatkowo, zawarte w nich formuły muszą być prawidłowe, a operator (lub administrator) powinien orientować się w sposobie ich działania.

 

 

Prześledźmy powiązania między składnikami:

 

CZskladniki

 

Składniki poniżej kodu 100 są potrzebne do wyliczenia składników zawartych pomiędzy kodem 100 a 250 a więc też muszą znaleźć się w szablonie. W każdym składniku jest wskazane źródło pochodzenia. Śledząc zawartość kolejnych składników (źródła, funkcje) utworzymy wzór kolejno po sobie następujących  obliczeń, która w efekcie dadzą prawidłowy czynsz.

 

Składnik  70 ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY - (funkcja DELPHI)

CZszablony1

pobiera z liczników zimnej wody średnie miesięczne zużycie wody

 

 

Składnik 80 - ILOŚC OSÓB - (funkcja DELPHI)

CZszablony2

pobiera liczbę osób wpisanych w kartotece lokatora

 

 

Składnik 95 RYCZAŁT DLA WODOMIERZA - (funkcja DELPHI)

CZszablony3

sprawdza czy lokator ma zaznaczony wodomierz i pobiera ryczałt za zużycie wody. Wartość ta wpisana jest w składniku stałym budynku pod kodem 810

 

Składnik 810 - RYCZAŁT ZA WODĘ - bez funkcji,

Źródłem pochodzenia składnika jest kartoteka składników stałych.

 

W ten sposób można tworzyć wzór (szablon) powiązań kolejnych składników. Od potrzeb użytkownika zależą sposoby oraz kolejność obliczeń.

 

BANERuwaga

Zawsze należy przetestować szablon, aby mieć pewność, że jest wszystko w porządku. Naliczyć, zweryfikować, ewentualnie poprawić ( i znów sprawdzić).

 

 

 

KONSTRUOWANIE SZABLONU

 

Zobacz w jaki łatwy sposób tworzy się szablony:

 

 

BANERolowki   Rady praktyczne

Przetestuj utworzony szablon nim wyślesz naliczenia.

Nazwa szablonu powinna być skojarzona z wykonywaną czynnością.

Modyfikacja szablonu - zawsze możemy dodać lub usunąć składniki z szablonu. (pamiętaj o wciśnięciu ikony EDYCJA).

 

 

Tworzymy szablon miesięcznych naliczeń czynszowych.

KOD

NAZWA SKRÓCONA

PEŁNY OPIS

OPERACJE wynik

70

ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY

Średnie zużycie wody licznik

podaje ilość średniego zużycia wody z liczników

_odczyty('L',1,1)

80

ILOŚC OSÓB

Ilość osób

pobiera ilość osób z kartotek

_PoleBazy('Lokatorzy','Ilosc_Osob')

90

STAWKA CZYNSZU

Stawka czynszu za 1 m2

pobiera stawkę czynszu ze składników stałych

_ST('S','L',800)

91

STAWKA ZA ŚMIECI

Stawka za śmieci dla budynku na osobę

pobiera stawkę opłaty za śmieci na osobę dla danego budynku _ST('S','B',802)

93

CENA WODY

Cena wody

podaje cenę wody zapisaną w składniku _sk(812)

100

CZYNSZ MIESZKALNY

Czynsz Mieszkalny

wylicza czynsz na podstawie powierzchni lub podaje pełną kwotę ze składnika lokatora stałego _ST('S','L',803)

110

ŚMIECI

Śmieci

wylicza opłatę za śmieci na podstawie stawki dla budynku

120

WODA

Woda

wylicza opłatę za wodą korzystając ze składnika 70, który mnoży składnik 93, czyli cenę wody lub mnoży liczbę osób przez ryczałt na osobę dla budynku ze składnika stałego 800 budynku _ST('S','B',810)

130

WODOMIERZ

Opłata stała za wodomierz

wylicza opłatę za wodomierz ze składnika stałgo budynku _ST('S','B',811)

140

WINDA

WINDA

jeżeli w kartotece lokatora, w polu winda znajduje się fajka1, składnik wylicza opłatę, korzystając ze składnika stałego 830 opłaty za windę dla budynku _ST('S','B',820)

150

EKSPLOATACJA

Eksploatacja - koszty

wylicza opłatę eksploatacyjną mnożąc powierzchnię i stawkę

160

ANTENA

Opłata za antenę

jak winda

170

GARAŻE

Opłata za Garaż

jak winda

200

INNE

Inne

składnik tymczasowy wprowadzany jednorazowo w danym miesiącu

210

CENTRALNE OGRZEWANI

Centralne ogrzewanie

jak woda

250

RAZEM CZYNSZ

Razem czynsz

sumuje składniki od 100 do 210

450

RAZEM

Razem

Sumuje składniki od 250 do 399

 

lightbulb

Luki pomiędzy kolejnymi składnikami zostały pozostawione umyślnie, ponieważ w trakcie roku będziemy mogli dodawać kolejne składniki (w danym segmencie), bez konieczności przebudowywania całej listy. Zachowamy tym samym logiczną całość systemu przeliczeń.


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn